Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

Những thông tin, tài liệu và dịch vụ trong website được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên trạng” và “sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của những thông tin, báo cáo, nội dung hoặc tài liệu này và từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp đảm bảo đối với những thông tin sai sót, không đầy đủ và thiếu chính xác.suckhoelacuaban.com sẽ cố gắng nhưng không có nghĩa vụ cải tiến hoặc hiệu chỉnh mọi thông tin sai sót, thiếu chính xác đã được đăng tải trên website và những thông tin bao gồm thông tin giá cả và hàng hóa có thể thay đổi, điều chỉnh và cập nhật mà không cần thông báo.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, ngoại trừ trường hợp được quy định cụ thể, chúng tôi từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý. Ngoài ra, chúng tôi không bảo đảm và cam đoan về bất kỳ nội dung liên quan đến bảo mật tài khoản hoặc tài liệu bị phá hoại, bao gồm nhưng không giới hạn về vi rút máy tính, hacker hoặc các hành động phá hoại khác, chúng tôi cũng không đảm bảo dịch vụ có thể được truy cập vào bất kỳ lúc nào, dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, tổn thất, bao gồm, nhưng không giới hạn việc thất lạc đơn hàng hoặc ghi sai địa chỉ, thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, mất thông tin đăng ký, chương trình hoặc dữ liệu bị mất hoặc bị ăn cắp, phát sinh từ:
i) khả năng sử dụng được website hoặc không thể sử dụng được website, hoặc
ii) việc gặp bất kỳ lỗi nào khi truy cập, những thiếu sót, mất kết nối, khiếm khuyết trong việc vận hành và truyền dữ liệu.
iii) việc gặp bất kỳ lỗi nào về hệ thống, đường truyền, hoặc việc lây nhiễm vi rút máy tính, những hành vi phá hoại về mặt kỹ thuật, ngay cả khi chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc đại diện đã được thông báo về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại, mất mát và hao tổn đó.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng trở nên vô hiệu hoặc không thực hiện được với bất kỳ lý do nào, thì sự vô hiệu hoặc không thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại, sẽ được diễn giải hoặc thực hiện như thể các điều khoản vô hiệu hoặc không thực hiện được ở trên không tồn tại. Việc  shop  không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.